qıvrılmaq

qıvrılmaq
f.
1. Qıvrıq hala gəlmək, qıvrıq şəkil almaq; burulmaq, buruq-buruq olmaq. Saçları qıvrılmaq. – Onun . . bir tutumluq ağ saqqalı ətsiz çənəsi üzərindən boğazına doğru qıvrılaraq uzanmışdı. A. Ş.. <Tutubəyimin> iri hörüyü ilan kimi ağ yastığın üstündə qıvrıldı. Ç.. // Təşbehlərdə. Hər zaman kim, həlqeyi-zülfi-kəcin yad eylərəm; Qıvrılıb əfi kimi yüz ahü fəryad eylərəm. S. Ə. Ş..
2. Halqa şəklində burulmaq, bükülmək, büzüşmək, yaxud bir tərəfdən o biri tərəfə əyilmək. İlan qıvrılıb yatmışdı. – Hüseynqulu ağa dal tərəfində qıvrılıb yatmış pişiyi ona göstərdi. S. S. A..
3. Qatlanmaq, bükülmək, bürüşmək, büzüşmək. Soyuqdan yarpaqlar qıvrılmışdır.
4. Ağrıdan, sancıdan, hirsdən və s. dən əyilib bükülmək, yığılmaq, büzüşmək (bədən haqqında). Xəstə dəhşətli ağrıdan qıvrılırdı. – İki cəngavər, ilan vurmuş kimi, yerində qıvrılan yasavulbaşını . . sicimlə çinarın gövdəsinə sarıdılar. M. Rz.. // məc. Əziyyət çəkmək, əzab çəkmək, iztirab çəkmək. Fəxrəddin bu qədər əzici fikirlərin təsirindən qıvrıldığı zaman, oxuyan qız da . . qəzəlləri oxumağa başladı. M. S. O..
5. Düz olmayan, əyri-üyrü, dalğavari şəkildə uzanıb gedən şey haqqında. Qəhrəman . . şəhərə girən yolun ağzına çıxır, uzaqdan qıvrılıb gələn yola tamaşa edirdi. S. R.. Ayağımız altında ilan-ilan qıvrılan çaylar var. M. Müş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • qıvrılma — «Qıvrılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çöycələşmax — (Şəki) qıvrılmaq, yumrulanmaq. – Arxın başində bi dənə qızıl ilan çöycələşif yatmişdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qatavcımax — (Cəbrayıl) ağrıdan qıvrılmaq, haldan hala düşmək. – Niyə qatavcıyırsaη, haran ağrıyır? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qoyşurulmax — (Çənbərək, Şəmkir) qıvrılmaq. – Nə bərk qoyşurulduη, yoxsa üşü:rsəη? (Çənbərək); – Ayə, niyə qoyşurulursaη, azarrısaηmı? (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • quyrulmax — (Mingəçevir, Oğuz, Şəki) qıvrılmaq. – İlan kimi quyruluf yatır (Oğuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • burulmaq — f. 1. Buruq düşmək, buruq hala gəlmək. Məftil buruldu. İp buruldu. // Qıvrılmaq, dalğavari, şəkildə getmək, axmaq. Camaat möhkəm və uca . . bəndin üstünə çıxıb gəzinirdi, ağzı qayıtmış Kürün burulaburula z. axıb getməyinə tamaşa edirdi. M. C.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolam — is. Sarılan bir şeyin hər bir sarğısı, dövrəsi. // Sarılan bir şeyin hər dəfədəki sarılmış miqdarı. dolam dolam sif. Dolama dolama, əyriüyrü, dolamalar halında olan. Dolamdolam olmaq – qıvrılmaq, burum burum olmaq. İlan dolam dolam olub sərçənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaytağı — is. mus. Çox iti surətdə ifa edilən Azərbaycan xalq rəqsi və bu rəqsin havası. Kəndir üstə oynanan rəqslər qaytağı, təkçalma və sairədir. H. S.. . . Orkestr «Qaytağı» çaldıqda biz bu qaytağının havasını (melodiyasını) ilk dəfə eşitdiyimizə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıvranmaq — bax qıvrılmaq 3 cü mənada. <Qəhrəman> ümidsiz ümidsiz qıvranır və yerində yatırdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıvrışmaq — bax qıvrılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”